มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครเข้าศึกษาดูงานกองยุทธศาสตร์ 

 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561

ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชุมการจัดเก็บข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต ปี พ.ศ.2560 

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารสำนักงบประมาณ กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นโยบายการบริหาร ระบบงานและโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี

 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น

ต่อแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชุมสัมมนาแนวทางการปรับโครงสร้าง มข.วิทยาเขตหนองคาย

 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

กองแผนงาน มหาวิทยาแม่โจ้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารแผนงานและงบประมาณ

 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559

ณ ห้องนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงาน ป.ป.ช. ลงพื้นที่ประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการทำงานฯ

 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำงบประมาณปี 2560

 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มข.

 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายแผนฯ

เรื่อง FTES & FTEF

 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายแผนฯ

เรื่อง การบริหารแผนอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ.2559-2562

 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายแผนฯ

เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน

 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายแผนฯ

เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย รายหลักสูตร และแนวทางวิธีการวิเคราะห์งบประมาณฯ

 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เข้าศึกษาดูงานฯ

 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

ณ ห้องนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย

การวางแผนอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558

ณ จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
ประชุมปรึกษาหารือที่วิทยาเขตหนองคาย
  

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขตหนองคาย

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย

การพัฒนายุทธศาสตร์อุดมศึกษา

เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบ

การจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2574)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558

ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์

คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น 

กองแผนงาน มข. ประชุมปรับระบบงานเชิงยุทธศ าสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

ณ ห้องรับรองพิเศษศาลาช่อกัลปพฤกษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองแผนงาน มข. จัดประชุมเครือข่ายการพัฒนายุทธศาสตร์อุดมศึกษา
ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558
ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 5 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับกองแผนงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 4 กันยายน 2558

ณ ห้องประชุมนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2559-2562
สู่การปฏิบัตฯ

ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน -

8 กรกฎาคม 2558

 ณ คณะ/หน่วยงาน

 

กองแผนงานร่วมสืบสานประเพณี
สงกรานต์ 2558

วันที่ 10 เมษายน 2558

 ณ ตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชุมการวิเคราะห์จัดทำโครงสร้าง ระบบงานวิทยาเขตหนองคาย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558

 ณ วิทยาเขตหนองคาย

 

ดูทั้งหมด/ read more