โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิก

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิก

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิก

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิก

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิก

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิก


ผลการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. มาตรการที่เกี่ยวข้อง

1.1) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1405/2561 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

1.2) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1407/2561 เรื่อง มาตรการในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

1.3) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1409/2561 เรื่อง แนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1410/2561 เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.5) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1411/ 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.6) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1406/2561 เรื่องมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.7) มาตรการ/แนวทางในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.8) มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

2. การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0015750&l=th

 

3. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

3.1) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561

3.2)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

4. การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

4.1) คู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.2) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น