โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คลิก

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิก

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิก

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิก

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิก

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิก

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อ

ข้อมูล

คำอธิบาย

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด

O3

อำนาจหน้าที่

ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายกำหนด

O4

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงาน

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

- KKU messenger

- การรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม
ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัยและหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม
หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้

O9

Social Network

1. Facebook
2. Line
3. Youtube

ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน

แผนการดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

-แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

-การรายงานการติดตามงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

-การรายงานการติดตามงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

การปฏิบัติงาน

O13

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการงาน

O14

มาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อมูลสรุปผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการตาม
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

O17

E–Service

ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับ
บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายกำหนด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานสรุปแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณมิติกระทรวง - หน่วยงาน [ร่ายจ่ายลงทุน - รายจ่ายประจำ] ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O19

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณทั้งนี้ เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
ทั้งนี้ เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
ภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ

O26

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

O29

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ร้องเรียนผ่านสายตรงอธิการบดี
- ร้องเรียนผ่านช่องทางการติดต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี

สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็น
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ข่าวเผยแพร่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
พร้อมรายละเอียด เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการ
ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต
ประจาปี ข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ

O43

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

O44

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O45

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

O46

มาตรการป้องกันการรับสินบน

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน

O47

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

O48

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่