งานแผนและประเมินผล(ด้านแผนและโครงสร้าง)

งานแผนและประเมินผล (ด้านแผนและโครงสร้าง)
งานวิเคราะห์ระบบงานและอัตรากำลัง งานแผนและประเมินผล (ด้านแผนและโครงสร้าง)
งานแผนและประเมินผล (ด้านแผนและโครงสร้าง)
งานแผนและประเมินผล (ด้านแผนและโครงสร้าง)
งานแผนและประเมินผล (ด้านแผนและโครงสร้าง)
งานแผนและประเมินผล (ด้านแผนและโครงสร้าง)

   
   
  แบบฟอร์มขออนุเคราะห์ข้อมูลผู้รับผิดชอบรายงานโครงการ ITA ว227 [22/2/64 : อ่าน 96]
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) [16/2/64 : อ่าน 635]
  แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการ ITA2564 ว180 [11/2/64 : อ่าน 596]
  ขอข้อมูลโครงการ NACC 10 [15/10/63 : อ่าน 541]
  การวิเคราะห์ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 [28/9/63 : อ่าน 555]
  คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [28/9/63 : อ่าน 556]
  แบบฟอร์มการรายงานแผนความเสี่ยง 2563 [25/9/63 : อ่าน 541]
  คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น [8/9/63 : อ่าน 542]
  แผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2564 [10/8/63 : อ่าน 539]
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [13/7/63 : อ่าน 536]
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [1/6/63 : อ่าน 582]
  แผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 -2564 [28/5/63 : อ่าน 540]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ม.ขอนแก่น [14/4/63 : อ่าน 577]
  แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โครงการ ITA2563 ว 526 [17/3/63 : อ่าน 533]
  แบบฟอร์มขอข้อมูลบุคลากร โครงการ ITA2563 ว 480 [6/3/63 : อ่าน 533]
  แบบฟอร์มการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2563) [6/3/63 : อ่าน 536]
  คู่มือรายงาน Good Governance ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [6/2/63 : อ่าน 543]
  ขอข้อมูลรายงานโครงการเพื่อเข้าร่วมรับรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี และ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ [4/2/63 : อ่าน 534]
  เสนอโครงการ/กิจกรรมตามมาตรการฯการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2563 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน [29/1/63 : อ่าน 536]
  คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น [8/1/63 : อ่าน 533]
  คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562 [22/10/62 : อ่าน 527]
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ม.ขอนแก่น [3/10/62 : อ่าน 552]
  เอกสารการประชุมชี้แจง Good Governance 2563 วันที่ 4 กันยายน 2562 [4/9/62 : อ่าน 531]
  ขออนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อรายงานผลในโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 [26/8/62 : อ่าน 533]
  คู่มือการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Good Governance ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน [16/8/62 : อ่าน 532]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ถัดไป ท้ายสุด

 

 

 

 

  หากค้นหาข้อมูลที่ต้องการไม่พบ ให้กด ctrl+f พิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการ

 กรุณาเข้าสู่ระบบสำนักงาน เพื่อดูข่าวประชาสัมพันธ์ภายในและเอกสารเผยแพร่ภายใน คลิก