งานงบประมาณ(ด้านอัตรากำลัง)

งานงบประมาณ (ด้านอัตรากำลัง)
งานวิเคราะห์ระบบงานและอัตรากำลัง งานงบประมาณและอัตรากำลัง (ด้านอัตรากำลัง)
งานงบประมาณและอัตรากำลัง (ด้านอัตรากำลัง)
งานงบประมาณและอัตรากำลัง (ด้านอัตรากำลัง)
งานงบประมาณและอัตรากำลัง (ด้านอัตรากำลัง)
งานงบประมาณและอัตรากำลัง (ด้านอัตรากำลัง)

   
   
  แบบฟอร์ม_จัดทำคำขออนุมัติอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [25/3/63 : อ่าน 558]
  แบบฟอร์มขออนุมัติกำหนดอัตรากำลังใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่1 [15/10/62 : อ่าน 535]
  แบบฟอร์ม_ขอข้อมูลส่วนงาน/หน่วยงาน [16/9/62 : อ่าน 540]
  แบบฟอร์ม_ขอข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร [28/8/62 : อ่าน 530]
  แบบฟอร์มขอข้อมูลภาระงานหลักตามชื่อตำแหน่ง [5/7/62 : อ่าน 531]
  สไลด์วิทยากรบรรยายโครงการสัมมนาแผนอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ.2563 - 2566 [12/6/62 : อ่าน 553]
  แบบฟอร์มขออัตราทดแทน พ.ในกำกับ_ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ [8/5/62 : อ่าน 529]
  แบบฟอร์มเสนอแนะแนวทาง/เกณฑ์การคำนวณกรอบอัตรากำลังที่พึงมี [7/5/62 : อ่าน 532]
  แบบฟอร์ม_จัดทำคำขอลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ปี 2563 [11/4/62 : อ่าน 530]
  แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลัง [20/3/62 : อ่าน 528]
  แบบฟอร์มวงเงินงบประมาณที่ประสงค์ใช้ในด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564 [1/5/61 : อ่าน 528]
  แบบฟอร์มข้อมูลความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี [11/4/61 : อ่าน 530]
  แบบฟอร์มการจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [26/3/61 : อ่าน 533]
  แบบฟอร์ม_การทบทวนพนักงานราชการ ปี 2561 [27/12/60 : อ่าน 529]
  แบบฟอร์ม_คำขออนุมัติจ้างผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ปี2561 [2/8/60 : อ่าน 531]
  การจัดทำข้อมูลประกอบการขออนุมัติลูกจ้างชั่วคราวโครงการ [8/5/60 : อ่าน 532]
  เอกสาประกอบการประชุม วันที่ 11 เม.ย. และ 19 เม.ย. 60 [11/4/60 : อ่าน 532]
  (สำหรับส่วนงานภายใต้ สนอ. และ สำนัก) การจัดทำกรอบอัตรากำลังลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [5/4/60 : อ่าน 526]
  (คณะ_วิทยาลัย) การจัดทำกรอบอัตรากำลังลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [5/4/60 : อ่าน 531]
  แบบฟอร์ม การจัดทำบัญชีรายชื่อลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ปี 2560 [7/2/60 : อ่าน 529]
  เอกสารประกอบโครงการสัมมนาแนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลัง 4 ปี [5/6/57 : อ่าน 530]
  แบบฟอร์มคำขอจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [6/5/57 : อ่าน 528]
  แบบฟอร์มการขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 [4/10/56 : อ่าน 527]
  เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มที่ 2 ระดับปฏิบัติการ วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2555 [1/11/55 : อ่าน 531]
  เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มที่ 2 ระดับปฏิบัติการ วันที่ 13 - 19 มิถุนายน 2555 [1/11/55 : อ่าน 529]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] ถัดไป ท้ายสุด

 

 

 

 

  หากค้นหาข้อมูลที่ต้องการไม่พบ ให้กด ctrl+f พิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการ

 กรุณาเข้าสู่ระบบสำนักงาน เพื่อดูข่าวประชาสัมพันธ์ภายในและเอกสารเผยแพร่ภายใน คลิก