งานแผนและประเมินผล (ด้านสารสนเทศ)

งานแผนและประเมินผล (ด้านสารสนเทศ)
งานวิเคราะห์ระบบงานและอัตรากำลัง งานแผนและประเมินผล (ด้านสารสนเทศ)
งานแผนและประเมินผล (ด้านสารสนเทศ)
งานแผนและประเมินผล (ด้านสารสนเทศ)
งานแผนและประเมินผล (ด้านสารสนเทศ)
งานแผนและประเมินผล (ด้านสารสนเทศ)

   
   
  คู่มือการจัดทำรายงานการวิเคราะห์การมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น [28/9/63 : อ่าน 566]
  รายงานการวิเคราะห์การมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558-2561 [28/9/63 : อ่าน 568]
  ดาวน์โหลดการประชุมคณะทำงานสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องฯ ด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 [10/7/62 : อ่าน 538]
  รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [28/10/59 : อ่าน 534]
  รายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 รุ่น 52 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(แผน-ผล 4 ปี) [6/11/58 : อ่าน 549]
  สัมฤทธิผลการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2556 [8/9/58 : อ่าน 546]
  รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง ภาระงานสอนของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [16/6/58 : อ่าน 537]
  ภาวะการมีงานทำบัณฑิต ปีการศึกษา 54-56 และภาวะการมีงานทำ ปีการศึกษา 2556 [29/5/58 : อ่าน 535]
  สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ณ กันยายน 2558 [27/2/58 : อ่าน 536]
  แผ่นพับ "สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556" [10/10/56 : อ่าน 535]
  รายงานการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2555 [4/6/56 : อ่าน 547]
  ข้อมูลสารสนเทศสภาพปัจจุบันของมหาิวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2556 ณ ไตรมาส 2 [3/6/56 : อ่าน 551]
  รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาตรี [18/6/55 : อ่าน 537]
  การสำรวจความพึงพอใจการบรรยายเรื่องหลักการและแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างของหน่วยงานรัฐ [24/8/54 : อ่าน 535]
  การสำรวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 3 [23/8/54 : อ่าน 531]
  รายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [27/7/54 : อ่าน 535]
  รายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 รุ่นที่ 47 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระดับปริญญาตรี) [31/3/54 : อ่าน 533]
  รายงานการวิเคราะห์ภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่น 43 ปีการศึกษา 2552 [25/3/54 : อ่าน 539]
  รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น [18/3/54 : อ่าน 533]
  รายงานประจำปี กองแผนงาน 2553 [14/3/54 : อ่าน 530]
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2553 [5/3/54 : อ่าน 541]
  ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [21/2/54 : อ่าน 533]
  พัฒนาการและผลการดำเนินการ KM-KKU ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [21/2/54 : อ่าน 537]
  การดำเนินการการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ [21/2/54 : อ่าน 536]
  สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสำนักวิทยบริการก้าวหน้าด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ 2553 [21/2/54 : อ่าน 536]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] ถัดไป ท้ายสุด

 

 

 

 

  หากค้นหาข้อมูลที่ต้องการไม่พบ ให้กด ctrl+f พิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการ

 กรุณาเข้าสู่ระบบสำนักงาน เพื่อดูข่าวประชาสัมพันธ์ภายในและเอกสารเผยแพร่ภายใน คลิก