หน่วยอำนวยการ
งานวิเคราะห์ระบบงานและอัตรากำลัง หน่วยอำนวยการ
หน่วยอำนวยการ
หน่วยอำนวยการ
หน่วยอำนวยการ
หน่วยอำนวยการ

   
   
  รายงานความพึงพอใจและความผาสุกบุคลากรกองยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [1/10/63 : อ่าน 539]
  การศึกษาการวิเคราะห์"การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี [29/9/63 : อ่าน 544]
  คู่มือการปฏิบัติงาน "การบริหารจัดการทั่วไป กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี" [29/9/63 : อ่าน 547]
  แผนปฏิบัติการ พ.ศ.2563 กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี [28/8/63 : อ่าน 542]
  รายงานความพึงพอใจและความผาสุกบุคลากรกองยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [7/2/63 : อ่าน 532]
  รายงานความพึงพอใจและความผาสุกบุคลากร กองยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [22/1/62 : อ่าน 525]
  เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณ 2562 สำนักงานอธิการบดี [24/5/61 : อ่าน 530]
  รายงานความพึงพอใจและความผาสุก บุคลากรกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [22/11/60 : อ่าน 529]
  เอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ [26/3/58 : อ่าน 526]
  รายงานประจำปี กองแผนงาน ปี 2557 [13/2/58 : อ่าน 529]
  คู่มือการใช้งานระบบขอผลิตเอกสารออนไลน์ (ศูนย์ผลิตเอกสาร กองกลาง) [5/2/58 : อ่าน 533]
  แผนปฏิบัติราชการ กองแผนงาน ปี พ.ศ. 2558 [20/10/57 : อ่าน 527]
  รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556 (IQA) [14/8/57 : อ่าน 527]
  รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 [11/2/57 : อ่าน 527]
  รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 (IQA) [9/8/56 : อ่าน 524]
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2555 [9/8/56 : อ่าน 527]
  รายงานประจำปี กองแผนงาน ประจำปี 2555 [9/8/56 : อ่าน 529]
  การรายงานผลตามแนวทางการดำเนินการตามนโยบายการดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศง 2555 [9/8/56 : อ่าน 531]
  รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน กองแผนงาน ปีงปม.2555 [9/8/56 : อ่าน 529]
  แผนการบริหารความเสี่ยง กองแผนงาน ประจำปี พ.ศ. 2556 [9/8/56 : อ่าน 534]
  แผนการบริหารความเสี่ยง กองแผนงาน ประจำปี พ.ศ.2555 [9/8/56 : อ่าน 531]
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [9/8/56 : อ่าน 529]
  รายงานข้อมูลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี 2554 (IQA) [9/8/56 : อ่าน 527]
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2554 [9/8/56 : อ่าน 530]
  แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2555 - 2558 และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น [29/11/55 : อ่าน 534]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] ถัดไป ท้ายสุด

 

 

 

 

  หากค้นหาข้อมูลที่ต้องการไม่พบ ให้กด ctrl+f พิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการ

 กรุณาเข้าสู่ระบบสำนักงาน เพื่อดูข่าวประชาสัมพันธ์ภายในและเอกสารเผยแพร่ภายใน คลิก