แบบฟอร์มขอข้อมูลภาระงานหลักตามชื่อตำแหน่ง
ตามหนังสือที่ อว 660201.1.4.1/ว 948 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ไฟล์แนบ: