ดาวน์โหลดการประชุมคณะทำงานสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องฯ ด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2562
คณะทำงานด้านการศึกษา สามารถดาวน์โหลด ระเบียบวาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมตามไฟล์ที่แนบ
ไฟล์แนบ: