แบบฟอร์ม_ขอข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แบบฟอร์มตามหนังสือที่ อว 660204.1.4.1/ว 1298 ลว 28 สิงหาคม 62 โดยให้ส่งข้อมูลมายังกองยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 10 ก.ย. 62 และ nattich@kku.ac.th
ไฟล์แนบ: