แบบฟอร์ม_ขอข้อมูลส่วนงาน/หน่วยงาน
ตามหนังสือที่ อว 660201.1.4.1/ ว 1402 ลว 13 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ดาวน์โหลดไฟล์รวม เมื่อแยกซิปออก จะมีไฟล์ของแต่ละคณะ สำหรับสำนักและส่วนงานภายใต้ สนอ อยู่ในไฟล์ สำนัก-หน่วยงานสนอ ค่ะ
ไฟล์แนบ: