เอกสารเผยแพร่


หมายเหตุ กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อดูเอกสารเผยแพร่ภายใน คลิก

 

หากค้นหาเอกสารไม่พบ กรุณากด ctrl F

 

 

🚩แผยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนการบริหารความเสี่ยง 2557
แผนการบริหารความเสี่ยง 2557
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566


แผนยุทธศาสตร์การบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2559 – 2562


 

 

 

🚩แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 

🚩แผนอื่นๆ

แผนการบริหารความเสี่ยง 2557
แผนบริหารความต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560


 

 

 

🚩แผนบริหารความเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
รายงานผลแผนการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

 

 

แผนการบริหารความเสี่ยง 2557
แผนการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
แผนการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
แผนการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

แผนการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

 

 

แผนพัฒนาฉบับที่ 11
แผนพัฒนาฉบับที่ 11
แผนพัฒนาฉบับที่ 11

กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น . พ.ศ 2552-2567

แผนพัฒนาอุดมศึกษา

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)


แผนสำรองฉุกเฉิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)

 

 

 

🚩 คู่มือต่างๆ

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือการจัดทำรายงานผลฯ

ตามนโยบายการกำกับ

ดูแลองค์การที่ดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือแนวทางการจัดทำ

รายงานการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561

คู่มือการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ

 

รายงานประจำปี2554
-

คู่มือการเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่
ในแผนพัฒนาอุดมศึกษา

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

คู่มือการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

-

ประจำปี
ประจำปี
รายงานประจำปี2554
ประจำปี

 

 

🚩รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับภาษาอังกฤษ

 

รายงานประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รายงานประจำปี 2556
ประจำปี
รายงานประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานประจำปี 2556
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานประจำปี 2555
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานประจำปี2554
รายงานประจำปี 2012
รายงานประจำปี มข 2554 ฉบับภาษาอังกฤษ
รายงานประจำปี 2554
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ANNUAL REPORT 2014

KHON KAEN UNIVERSITY

KHON KAEN UNIVERSITY
ANNUAL REPORT 2012
Khon Kaen University
Annual Report 2011

 

🚩รายงานผล

รายงานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการกำกับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดี
ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจำปี
แผนพัฒนาฉบับที่ 11

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่

10


รายงานการศึกษาการพัฒนา
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ด้วยกระบวนการ

เทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 10 (2550-2554)
สรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2554-2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการและมาตรการ/โครงการ
ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     

 

 

🚩รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

รายงานผลการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค.ศ.2016/พ.ศ.2559

 


รายงานผลการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค.ศ.2018/พ.ศ.2561


 

 


🚩สารสนเทศ

 

รายงานประจำปี มข 2554 ฉบับภาษาอังกฤษ
ประจำปี
ประจำปี
สารสนเทศ54
สารสนเทศ 2556
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

QS UNIVERSITY RANKINGS
ASIA 2013


การจัดอันดับ(ranking)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย

ในระดับชาติและนานาชาติ

สารสนเทศ 2554
มหาวิทยาลัยขอนแก่น🚩ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต53
ประจำปี
   
รายงานการวิเคราะห์
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ปีการศึกษา 2553

รายงานการวิเคราะห์
ภาะการมีงานทำของบัณฑิต
รุ่นที่ 45 ปีการศึกาษา 2554
ระดับปริญญาตรี
   

 


🚩นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

รายงานการวิเคราะห์ นศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2555 รุ่น 49 ระดับปริญญาตรี
รายงานการวิเคราะห์ นศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2556 รุ่น 50 ระดับปริญญาตรี
   

รายงานการวิเคราะห์
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555
รุ่นที่ 49 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาตรี

รายงานการวิเคราะห์
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
รุ่นที่ 50 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาตรี
   

 


🚩อื่นๆ

ประจำปี

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี    

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ระยะครึ่งแผน

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ระยะครึ่งแผน

นโยบายการกำกับดูแล

องค์การที่ดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปี
ผลงานเชิงยุทธศาสตร์รองแผน


ระบบและเกณฑ์

การประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา

แนวทางการจัดวางระบบการ

ควบคุมภายใน

และการประเมินผล
การควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ พ.ศ. 2556
ผลงานเชิงยุทธศาสตร์
ครบวาระ 4 ปี
พ.ศ. 2550-2553
รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ

 


🚩งบประมาณ

ประจำปี
     


งบประมาณรายจ่าย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556