บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที
โดยการใช้ Username และ Password ของ KKU-Webmail ในการ Login
หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้หรือเข้าใช้งานแล้วการแสดงผลมีปัญหาให้แก้ไขดังต่อไปนี้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)


โครม  คลิกดาว์นโหลด google chrome

ไออี9IE9 คลิกดาว์นโหลด IE9 ขึ้นไป
สำหรับ windows7

ไฟฟอกคลิกดาว์นโหลด firefox(เข้าสู่เว็บไซต์)