ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่

  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [25/4/62 : อ่าน 16]
  แบบฟอร์ม_จัดทำคำขอลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ปี 2563 [11/4/62 : อ่าน 42]
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [27/3/62 : อ่าน 47]
  แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลัง [20/3/62 : อ่าน 29]
  แบบพิมพ์งบกลางปี 2562 โครงการยุทธศาสตร์ฝ่าย [18/3/62 : อ่าน 19]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงานและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อตอบแบบประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [14/3/62 : อ่าน 43]
  คู่มือการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Good Governance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน [28/2/62 : อ่าน 101]
  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 [8/2/62 : อ่าน 14]
  แบบพิมพ์งบประมาณเงินรายได้กลางปี2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [4/2/62 : อ่าน 59]
  รายงานความพึงพอใจและความผาสุกบุคลากร กองยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [22/1/62 : อ่าน 13]

Read more...


สารสนเทศ 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร<BR>มหาวิทยาลัยขอนแก่น<BR>พ.ศ.2555-2558
สารสนเทศ 2555
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณรายจ่าย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2555-2558
Read more...