ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่

  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [13/7/63 : อ่าน 37]
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [1/6/63 : อ่าน 122]
  แผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 -2564 [28/5/63 : อ่าน 67]
  การจัดทําแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [14/4/63 : อ่าน 335]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ม.ขอนแก่น [14/4/63 : อ่าน 351]
  ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [7/4/63 : อ่าน 145]
  แบบฟอร์ม_จัดทำคำขออนุมัติอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [25/3/63 : อ่าน 239]
  แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โครงการ ITA2563 ว 526 [17/3/63 : อ่าน 115]
  แบบฟอร์มขอข้อมูลบุคลากร โครงการ ITA2563 ว 480 [6/3/63 : อ่าน 114]
  แบบฟอร์มการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2563) [6/3/63 : อ่าน 109]

Read more...


สารสนเทศ 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร<BR>มหาวิทยาลัยขอนแก่น<BR>พ.ศ.2555-2558
สารสนเทศ 2555
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณรายจ่าย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2555-2558
Read more...