ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่

  แบบฟอร์มขออนุมัติกำหนดอัตรากำลังใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่1 [15/10/62 : อ่าน 11]
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ม.ขอนแก่น [3/10/62 : อ่าน 117]
  แบบฟอร์ม_ขอข้อมูลส่วนงาน/หน่วยงาน [16/9/62 : อ่าน 110]
  เอกสารการประชุมชี้แจง Good Governance 2563 วันที่ 4 กันยายน 2562 [4/9/62 : อ่าน 67]
  แบบฟอร์ม_ขอข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร [28/8/62 : อ่าน 48]
  ขออนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อรายงานผลในโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 [26/8/62 : อ่าน 43]
  คู่มือการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Good Governance ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน [16/8/62 : อ่าน 147]
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [30/7/62 : อ่าน 69]
  ดาวน์โหลดการประชุมคณะทำงานสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องฯ ด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 [10/7/62 : อ่าน 57]
  แบบฟอร์มขอข้อมูลภาระงานหลักตามชื่อตำแหน่ง [5/7/62 : อ่าน 65]

Read more...


สารสนเทศ 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร<BR>มหาวิทยาลัยขอนแก่น<BR>พ.ศ.2555-2558
สารสนเทศ 2555
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณรายจ่าย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2555-2558
Read more...