ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่

  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 [8/2/62 : อ่าน 3]
  แบบพิมพ์งบประมาณเงินรายได้กลางปี2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [4/2/62 : อ่าน 29]
  รายงานความพึงพอใจและความผาสุกบุคลากร กองยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [22/1/62 : อ่าน 3]
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ [12/1/62 : อ่าน 10]
  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2561 [12/1/62 : อ่าน 2]
  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน2561 [19/12/61 : อ่าน 7]
  คู่มือการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ม.ขอนแก่น [13/11/61 : อ่าน 117]
  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 [8/11/61 : อ่าน 13]
  แบบฟอร์มขออนุมัติกำหนดกรอบอัตรากำลังใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย รอบ1/62 [6/11/61 : อ่าน 110]
  คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561 [30/10/61 : อ่าน 96]

Read more...


สารสนเทศ 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร<BR>มหาวิทยาลัยขอนแก่น<BR>พ.ศ.2555-2558
สารสนเทศ 2555
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณรายจ่าย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2555-2558
Read more...