ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่

  ขอข้อมูลโครงการ NACC 10 [15/10/63 : อ่าน 91]
  เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [12/10/63 : อ่าน 116]
  รายงานวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้รับบริการกองยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 [9/10/63 : อ่าน 25]
  รายงานความพึงพอใจและความผาสุกบุคลากรกองยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [1/10/63 : อ่าน 45]
  รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุน(เงินอุดหนุนจากรัฐ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 [29/9/63 : อ่าน 76]
  รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุน(เงินอุดหนุนจากรัฐ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 [29/9/63 : อ่าน 21]
  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบทุน(เงินอุดหนุนจากรัฐ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น [29/9/63 : อ่าน 33]
  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบทุน(เงินอุดหนุนจากรัฐ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น [29/9/63 : อ่าน 72]
  การศึกษาการวิเคราะห์"การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี [29/9/63 : อ่าน 66]
  คู่มือการปฏิบัติงาน "การบริหารจัดการทั่วไป กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี" [29/9/63 : อ่าน 51]

Read more...


สารสนเทศ 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร<BR>มหาวิทยาลัยขอนแก่น<BR>พ.ศ.2555-2558
สารสนเทศ 2555
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณรายจ่าย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2555-2558
Read more...