ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่

  เอกสารงบประมาณกลางปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [19/4/64 : อ่าน 1]
  นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [8/3/64 : อ่าน 80]
  นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [8/3/64 : อ่าน 26]
  นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [8/3/64 : อ่าน 46]
  แบบฟอร์มขออนุเคราะห์ข้อมูลผู้รับผิดชอบรายงานโครงการ ITA ว227 [22/2/64 : อ่าน 97]
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) [16/2/64 : อ่าน 635]
  แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการ ITA2564 ว180 [11/2/64 : อ่าน 596]
  ขอข้อมูลโครงการ NACC 10 [15/10/63 : อ่าน 542]
  เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [12/10/63 : อ่าน 541]
  รายงานวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้รับบริการกองยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 [9/10/63 : อ่าน 533]

Read more...


สารสนเทศ 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร<BR>มหาวิทยาลัยขอนแก่น<BR>พ.ศ.2555-2558
สารสนเทศ 2555
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณรายจ่าย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2555-2558
Read more...