ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่

  แผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 -2564 [28/5/63 : อ่าน 11]
  การจัดทําแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [14/4/63 : อ่าน 214]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ม.ขอนแก่น [14/4/63 : อ่าน 228]
  ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [7/4/63 : อ่าน 79]
  แบบฟอร์ม_จัดทำคำขออนุมัติอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [25/3/63 : อ่าน 188]
  แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โครงการ ITA2563 ว 526 [17/3/63 : อ่าน 82]
  แบบฟอร์มขอข้อมูลบุคลากร โครงการ ITA2563 ว 480 [6/3/63 : อ่าน 77]
  แบบฟอร์มการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2563) [6/3/63 : อ่าน 73]
  บัญชี นวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563 [4/3/63 : อ่าน 25]
  รายงานความพึงพอใจและความผาสุกบุคลากรกองยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [7/2/63 : อ่าน 36]

Read more...


สารสนเทศ 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร<BR>มหาวิทยาลัยขอนแก่น<BR>พ.ศ.2555-2558
สารสนเทศ 2555
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณรายจ่าย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2555-2558
Read more...