ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่

  รายงานความพึงพอใจและความผาสุกบุคลากรกองยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [7/2/63 : อ่าน 7]
  คู่มือรายงาน Good Governance ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [6/2/63 : อ่าน 53]
  ขอข้อมูลรายงานโครงการเพื่อเข้าร่วมรับรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี และ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ [4/2/63 : อ่าน 21]
  เสนอโครงการ/กิจกรรมตามมาตรการฯการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2563 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน [29/1/63 : อ่าน 54]
  การเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ [22/1/63 : อ่าน 16]
  คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น [8/1/63 : อ่าน 32]
  คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562 [22/10/62 : อ่าน 174]
  แบบฟอร์มขออนุมัติกำหนดอัตรากำลังใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่1 [15/10/62 : อ่าน 160]
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ม.ขอนแก่น [3/10/62 : อ่าน 485]
  แบบฟอร์ม_ขอข้อมูลส่วนงาน/หน่วยงาน [16/9/62 : อ่าน 163]

Read more...


สารสนเทศ 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร<BR>มหาวิทยาลัยขอนแก่น<BR>พ.ศ.2555-2558
สารสนเทศ 2555
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณรายจ่าย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2555-2558
Read more...