งานแผนยุทธศาสตร์ (ด้านแผน)
รายการข่าวเก่า...
 งานแผนยุทธศาสตร์(สารสนเทศ)
รายการข่าวเก่า...
 งานแผนงบประมาณและอัตรากำลัง(ด้านอัตรากำลัง)
รายการข่าวเก่า...
 งานแผนงบประมาณและอัตรากำลัง (ด้านงบประมาณ)

  เอกสารงบประมาณกลางปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [19/4/64 : อ่าน 1]
  นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [8/3/64 : อ่าน 80]
  นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [8/3/64 : อ่าน 46]
  รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุน(เงินอุดหนุนจากรัฐ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 [29/9/63 : อ่าน 553]
  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบทุน(เงินอุดหนุนจากรัฐ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น [29/9/63 : อ่าน 559]

รายการข่าวเก่า...
 งานบริหารงานทั่วไป
รายการข่าวเก่า...