งานแผนยุทธศาสตร์ (ด้านแผน)

  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [25/4/62 : อ่าน 16]
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [27/3/62 : อ่าน 47]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงานและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อตอบแบบประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [14/3/62 : อ่าน 42]
  คู่มือการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Good Governance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน [28/2/62 : อ่าน 101]
  คู่มือการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ม.ขอนแก่น [13/11/61 : อ่าน 157]

รายการข่าวเก่า...
 งานแผนยุทธศาสตร์(สารสนเทศ)
รายการข่าวเก่า...
 งานแผนงบประมาณและอัตรากำลัง(ด้านอัตรากำลัง)
รายการข่าวเก่า...
 งานแผนงบประมาณและอัตรากำลัง (ด้านงบประมาณ)
รายการข่าวเก่า...
 งานบริหารงานทั่วไป
รายการข่าวเก่า...